วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

.....1. จำนวนหน่วยกิตรวม หน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
.....2. โครงสร้างหลักสูตร
..........หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบ ก 2 และ แผน ข ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิจจำแนกได้ดังนี้
..........2.1 แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
................1) หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต
................2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
............................วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
............................วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
................3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
................4) รายวิชาไม่นับหน่วยกิตสะสมสำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบความสามารถตามเงื่อนไข หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 4 หน่วยกิต
.....1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2)
.....4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2)
................5) รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรี 6 หน่วยกิต
.....014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0)
.....1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0)

..........2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตจำแนกได้ดังนี้
................1) หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต
................2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
............................วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
............................วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
................3) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
................4) รายวิชาไม่นับหน่วยกิตสะสมสำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบความสามารถตามเงื่อนไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
.....1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2)
.....4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2)
..... .........5) รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรี
.....1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(3-0)
.....1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0)

..........2.3 รายวิชา การจัดการเรียนการสอน มีรายวิชาที่ให้เรียนดังนี้
................1) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนทั้ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จำนวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
.....1045204 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2)
.....1036703 การจัดนวัตกรรมและสารสนเทศ 3(2-2)
.....1515702 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2)
................2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
............................แผน ก แบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
............................แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
............................วิชาบังคับทั้ง แผน แบบ ก 2 และแผน ข 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
.....1065103 นโยบายและการวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2)
.....1065113 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 3(2-2)
.....1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ 3(2-2)
.....1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2)
.....1065211 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 3(2-2)
............................วิชาเลือก
............................แผน ก แบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
............................แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
.....1045203 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2)
.....1046405 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2)
.....1065104 ภาวะผู้นำทางการบริหาร 3(2-2)
.....1065105 การบริหารจัดการยุคใหม่ 3(2-2)
.....1065106 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร 3(2-2)
.....1065107 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ 3(2-2)
.....1065109 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2)
.....1065201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2)
.....1065206 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(3-0)
.....1065207 การบริหารการอุดมศึกษา 3(3-0)
.....1065209 การบริหารการศึกษานอกระบบ 3(3-0)
.....1065212 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)
.....1065401 การนิเทศการศึกษา 3(2-2)
.....1065501 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2)
.....1065502 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2)
.....1066101 การประเมินโครงการ 3(2-2)
.....1066201 กฎหมายการศึกษา 3(3-0)
.....1066703 จิตวิทยาการบริหารเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2)
.....1066801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150)
.....1066901 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2)
.....1066902 การศึกษาเอกเทศ 3(150)
.....1505101 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2)
.....2535301 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3(2-2)
.....2546301 การพัฒนาทีมงาน 3(2-2)
..... .........3) วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
...........................แผน ก แบบ ก 2
...........................วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น
.....1066904 วิทยานิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต)
.....1066905 วิทยานิพนธ์ 2 (6 หน่วยกิต)
............................แผน ข
.....1066903 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
................4) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมสำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบความสามารถตามเงื่อนไข หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข นักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกำหนด โดยพิจารณาจากผลการทดสอบผู้ที่คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
.....1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2)
.....4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2)
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข นักศึกษาไม่เคยเรียนวิชาการศึกษาในระดับปริญญาอื่น ๆ มาก่อนจะต้องมีความรู้ตามเกณฑ์ที่สาขาการบริหารการศึกษากำหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเรียนรายวิชาทางการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
.....1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2)
.....1035101 นวัตกรรมและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น